STADGAR FÖR IKTYOSFÖRENINGENS RIKSORGANISATION

Du kan även Ladda ner Stadgar för Iktyosföreningens riksorganisation

 

1. STADGAR FÖR IKTYOSFÖRENINGENS

 

2. REGIONER

 

3. STADGAR FÖR STIPENDIEFONDEN

 

Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte 2014-10-10.

STADGAR FÖR IKTYOSFÖRENINGENS RIKSORGANISATION

1 Organisation och namn

Iktyosföreningen är en funktionshindersorganisation som bildades den 7 augusti

  1. Den är en sammanslutning av personer med olika former av iktyos och andra

närliggande hudsjukdomar, deras anhöriga och övriga som stöder föreningens

syften. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden.

2 Syfte

Föreningens syfte är:

– att vara en stödorganisation för barn och vuxna med olika former av iktyos och

andra närliggande hudsjukdomar

– att arbeta för bättre vård, behandling och arbetsmöjligheter för personer med

iktyos och andra närliggande hudsjukdomar samt deras familjer

– att arbeta för kompensation av de merkostnader som sjukdomarna medför

– att verka för upplysning om iktyos och andra närliggande hudsjukdomar

– att verka för forskning om iktyos och andra närliggande hudsjukdomar

– att verka för samarbete med andra organisationer för förverkligande av

gemensamma syften

3 Medlemskap

Medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift.

Rätt att ingå som medlem i föreningen har alla personer som stöder föreningens

syften.

Hedersmedlem kan utses på förslag av föreningsstyrelsen på årsmötet. För inval

fordras 2/3 röstmajoritet.

Iktyosföreningen är medlemsorganisation i Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Iktyosföreningens medlemmar är även enskilda medlemmar i Riksförbundet

Sällsynta diagnoser.

4 Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställs på årsmötet för nästkommande kalenderår.

Medlem som ingår för första gången och erlägger medlemsavgift efter 1 september

är medlem även under påföljande verksamhetsår.

Hedersmedlem är avgiftsbefriad.

5 Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Föreningens angelägenheter handhas mellan årsmötena av en styrelse som består av

en på årsmötet vald ordförande, fyra på årsmötet valda ledamöter samt minst två på

årsmötet valda ersättare. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och

kassör, samt övriga funktionärer. Föreningens anställda ombudsman är adjungerad

till styrelsemötena.

Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

6 Styrelsemöte

Styrelsen beslutar i alla frågor som ej enligt dessa stadgar eller av årsmötet

undantagits från dess beslutanderätt.

Styrelsen skall på ordförandens kallelse sammanträda minst tre gånger per år.

Styrelsen skall sammanträda om minst 4 styrelseledamöter begär det. Styrelsen är

beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Alla beslut fattas

med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Mötena skall protokollföras. Protokollen ska vara underskrivna av ordförande och

en på varje möte vald justeringsperson.

7 Medlemsmöte/föreningsmöte

Till föreningsmöte skall kallelse utsändas till varje medlem senast 14 dagar före

mötet. Föreningsmöte sammankallas av styrelsen på eget initiativ eller när minst tio

medlemmar så begär.

8 Årsmöte

Föreningens årsmöte skall hållas före maj månads utgång. Kallelse utsänds till

varje medlem senast 14 dagar före mötet. Verksamhetsberättelse ska skrivas.

Inkomna motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två (2) månader innan

årsmötet och publiceras i samband med kallelse till årsmötet. Rösträtt har alla

medlemmar som fyllt 15 år.

Dagordning för årsmötet

– val av ordförande för mötet

– val av sekreterare för mötet

– val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

– fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

– fastställande av dagordning för mötet

– verksamhetsberättelse och årsredovisning

– revisionsberättelse

– fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

– fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår

– val av ordförande för ett år

– val av fyra styrelseledamöter för två år, varav hälften vartannat år

– val av minst två styrelseersättare för ett år

– val av revisorer jämte ersättare

– val av valberedning med tre ledamöter, av vilka en utses till sammankallande

– inkomna motioner

– rapport från regionerna

– övriga frågor

– nästa årsmöte

9 Revision

Bokslut upprättas efter avslutat verksamhetsår.

Verksamhetsår är kalenderår.

Kassören ansvarar för årsredovisning, inkassering av medlemsavgifter och

medlemsregistrering.

Föreningens räkenskaper granskas av två valda revisorer. Två revisorer och två

revisorsersättare väljs på årsmötet.

10 Ändring av stadgar

Revidering av stadgarna skall göras vart 5:e år. Den första revideringen sker under

år 2008.

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall för att bli gällande beslutas av två på

varandra följande medlemsmöten, varav det ena är ordinarie årsmöte, med minst 14

dagars mellanrum. För sådant beslut fordras minst 2/3 röstmajoritet.

11 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen fordras att beslut härom fattas vid två på varandra

följande årsmöten med 3/4 röstmajoritet.

STADGAR FÖR IKTYOSFÖRENINGENS REGIONER

1 Organisation och namn

Iktyosföreningen i Sverige är indelad i minst tio regioner. Regionerna består av ett

eller flera län. Ändringar av regionindelningen kan göras av Iktyosföreningens

årsmöte. En aktuell regionförteckning finns hos styrelsen och på föreningskansliet.

2 Syfte

Regionens syfte är:

– att påverka myndigheterna inom regionen till ökade insatser rörande bl.a. vård

och behandling av personer med iktyos och andra närliggande hudsjukdomar

– att inom regionen informera om de villkor som personer med iktyos och andra

närliggande hudsjukdomar lever under

– att inom regionen samarbeta med andra organisationer för förverkligande av

gemensamma syften

– att i samarbete med riksorganisationen upprätthålla kontakten med

medlemmarna inom regionen

3 Organisation

Regionens högsta beslutande organ är årsmötet.

Regionens angelägenheter handhas mellan årsmötena av en styrelse som består av

en på årsmötet vald ordförande samt minst två på årsmötet valda ledamöter.

Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare och ev. övriga funktionärer.

Regionens firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

Regionens verksamhet skall vara förenlig med riksorganisationens och regionens

syften. Regionen är redovisningsskyldig inför riksorganisationens årsmöte.

Riksorganisationens styrelse skall vara regionen behjälplig. Riksorganisationens

årsmöte kan besluta att dela regionen i två eller flera nya regioner alt. slå samman

regionen med en eller flera andra regioner.

4 Medlemskap

Medlem i Iktyosföreningens region är den som är bosatt inom det geografiska

område regionen omfattar och som har betalat medlemsavgift i Iktyosföreningen.

5 Styrelsemöte

Styrelsen beslutar i alla frågor som ej enligt dessa stadgar eller av årsmötet

undantagits från dess beslutanderätt.

Styrelsen skall på ordförandes kallelse sammanträda minst en gång per år.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

Mötena skall protokollföras. Protokollen ska vara underskrivna av ordförande och

en på varje möte vald justeringsperson.

6 Medlemsmöte

Till medlemsmöte skall kallelse utsändas till alla medlemmar bosatta inom

regionen senast 14 dagar före mötet. Medlemsmöte sammankallas av styrelsen på

eget initiativ eller när minst tio medlemmar så begär.

7 Årsmöte

Regionens årsmöte skall hållas före riksorganisationens årsmöte varje år. Kallelse

skall utsändas till alla medlemmar bosatta inom regionen senast 14 dagar före

mötet.

Medlemmar äger rätt att väcka frågor på årsmötet. Rösträtt har alla medlemmar

som fyllt 15 år.

Årsmötet äger rätt att lägga motioner till riksorganisationens årsmöte.

Dagordning för årsmötet

– val av ordförande för mötet

– val av sekreterare för mötet

– val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

– fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

– fastställande av dagordning för mötet

– verksamhetsberättelse och årsredovisning

– revisionsberättelse

– fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

– val av ordförande på ett år

– val av minst två styrelseledamöter på två år, varav hälften väljes vartannat år

– val av två revisorer jämte ersättare

– övriga frågor

8 Revision

Bokslut skall upprättas efter avslutat verksamhetsår. Verksamhetsår är kalenderår.

Kassören ansvarar för årsredovisning.

Regionens räkenskaper granskas av två på årsmötet valda revisorer.

STADGAR FÖR STIPENDIEFONDEN

Stipendiet ska utdelas vid årsmötet varje år för betydande insatser för

förverkligandet av Iktyosföreningens syften.

Vartannat år ska stipendiet tillfalla någon inom föreningen och vartannat år utom

föreningen. Med inom föreningen menas en medlem som fört Iktyosföreningen

framåt eller utvecklat föreningen på ett utmärkande sätt och med utom föreningen

menas en person som genom forskning ökat kunskapen om iktyossjukdomarna

och/eller förbättrat de iktyosdrabbades livssituation.

Stipendiet är på 5 000 kr och utdelades första gången år 2005 till en person inom

föreningen och fortsätter därefter enligt principen ojämna år inom föreningen och

jämna år utom föreningen.

Alla medlemmar får nominera stipendiater före 31 december året före utdelandet.

Beslut om stipendiaten tas av styrelsen på styrelsemötet före årsmötet. Eventuellt

nominerade styrelseledamöter får ej delta i beslutet. Styrelsen har rätt att ta hjälp av

sakkunnig utom styrelsen.

Om ingen lämplig stipendiat har nominerats kan styrelsen besluta att inte dela ut

stipendiet det året. Pengarna kvarstår då i fonden och året efter delas stipendiet ut

igen enligt principen om ojämna och jämna år.

Samma person kan inte tilldelas stipendiet mer än en gång inom en femårsperiod.

Iktyosföreningens bankgironr 5668-0556