Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Våra regioner

Var med och påverka ”din” regions utveckling!

Vi behöver fler medlemmar som tycker det är roligt och stimulerande att verka i en beslutsfattande styrelse och engagera sig i regionutvecklingen. Vi söker Dig som har tid att t.ex. vara ledamot i en regionstyrelse och därmed få vara med och besluta om vilka aktiviteter regionen ska ha under ett år samt tillsammans med övriga i styrelsen hålla ordning på regionens ekonomi. En regionstyrelse består av minst en ordförande och två ledamöter. Styrelsen ska enligt regionernas stadgar sammanträda minst en gång per år. Vanligtvis anordnar en regionstyrelse 1-2 medlemsmöten per år, där ett av mötena är regionens årsmöte, för de medlemmar som bor inom regionens geografiska gräns. Du kan ta uppdrag på ett eller flera år. Våra regioner är mycket viktiga för den regionala förankringen där barn, ungdomar, vuxna och familjer möts och utbyter erfarenheter och har trevligt tillsammans. En regionstyrelse arbetar också, tillsammans med riksföreningen, med att sprida information om iktyos i samhället (detta är något vi uppmanar alla våra medlemmar att göra).

Det är inga betungande uppgifter vi erbjuder. Slår man ut det på ett helt år kan det röra sig om uppskattningsvis högst 2 timmar i månaden, lite beroende på regionens storlek.

Varje år inbjuds representanter från regionstyrelserna till en konferens- och utbildningshelg tillsammans med riksföreningens styrelse och ombudsmannen. Vårt kansli ger stöd och hjälp i regionarbetet, det är bara att höra av sig! Riksstyrelsen står givetvis också till förfogande. Ett årligt ekonomiskt bidrag utgår till de regioner som har styrelser och bedriver verksamhet.

Låter detta intressant är Du mycket välkommen att höra av dig till Helene på kansliet, 08-546 404 51, eller till info@iktyos.se

För att Iktyosföreningen ska leva – och fortleva i förlängningen – och finnas i hela vårt land behövs våra regioner! Vill Du som är medlem i Iktyosföreningen göra en ideell insats under något/några år där Du bor – hör av Dig till Iktyosföreningens kansli så får Du veta mer. Du behövs – välkommen!